Partnerschapsteam

Samenwerking tussen ouders en school is van groot belang. Veel wordt geregeld en georganiseerd via de Medezeggenschapsrad en via de Ouderraad, maar toch blijven er dan belangrijke zaken liggen. Door de oprichting van een Partnerschapsteam is in een behoefte voorzien. Het Partnerschapsteam bestaat uit een aantal ouders en een aantal medewerkers van de school. Zij organiseert activiteiten om de samenwerking te versterken. Deze activiteiten liggen op alle terreinen van Partnerschap (formeel, informeel, maatschappelijk, educatief en pedagogisch). 

Het Partnerschapsteam vergadert enkele malen per jaar. 

Enkele voorbeelden van de onderwerpen waar het Partnerschapteam zich mee bezig houdt zijn communicatie, organisatie van inloopochtenden en koffie-momenten, de rol van de klassenouder en het organiseren van gespreksavonden over bijvoorbeeld de 10-minutengesprekken.