Medezeggenschapsraad

De wet op medezeggenschap verplicht iedere basisschool een Medezeggenschapraad (MR) te hebben. De MR is zoals de naam al aangeeft een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de raad worden ouders en personeel vertegenwoordigd in gelijke verhouding, afhankelijk van het aantal leerlingen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Vergadertijdstippen zijn op te vragen bij de secretaris. Het reglement ligt op school ter inzage.

De MR krijgt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat. De MR heeft instemmingsrecht op onder meer de onderwijskundige doelstellingen van een school. Instemmingsrecht heeft de MR ook bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het vaststellen of aanpassen van het schoolreglement en het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van de begroting en over intergraal personeelsbeleid, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school.

Officieel is de MR het orgaan van beide Sint Bavoscholen, Eemstraat en Reviusstraat. Aangezien beide scholen apart functioneren hebben wij per school een DMR (deelraad MR). Als wij het hebben over de MR, bedoelen wij de DMR van de Sint Bavoschool Eemstraat. De MR vergadert op dezelfde dag, aansluitend, als de GMR.

De onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn intergraal personeelsbeleid, formatieplannen en plaatsingsbeleid, de organisatie van de school, de doelstelling en onderwijskundige visie van de school.

Onze DMR bestaat uit 4 leden:

Ouderleden:

- Tessa Borgardijn-van Zuijlen, moeder van Marlin

- Mark van Impelen, vader van Fenna en Esmee

Personeelsleden:

- Ramon van Hooijdonk, leerkracht van groep 8

- Anna van Kaam-Mulder, leerkracht van groep 4

Na iedere bijeenkomst komt er een bericht in de Punter, waarin in het kort wordt omschreven wat er is besproken. 

Voor meer informatie of wilt u zichzelf opgeven voor de MR.

Stuur een e-mail naar:

- dmr-eem@sintbavoschool.nl