Aandachtsfunctionarissen

Wanneer een leerkracht signalen opvangt van een kind dat er thuis een situatie is ontstaan waarbij het kind in de knel raakt, zal zij hierover met de ouders een gesprek aangaan. Vaak helpt het al als er met de leerkracht over gesproken is.

Op iedere locatie is een aandachtsfunctionaris aanwezig. Deze collega is degene die het traject begeleidt. Onze aandachtsfunctionarissen zijn Anneke Hagens en Mirjam Labohm.  

Mochten ouders zelf hulp willen, dan zullen ouders in het algemeen door de IB’er naar het Centrum voor Jeugd en Gezin, Opvoedpoli of andere instantie worden verwezen. Indien het nodig is, wordt er advies gevraagd bij ‘Veilig Thuis’ voor eventuele verdere hulp.

Binnen het Samenwerkingsverband van scholen in Zuid Kennemerland en dus ook op de Sint Bavoschool, wordt er gewerkt met een protocol bij vermoeden van kindermishandeling.

Het doel van dit protocol is een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken met de ouders. Ook dan zullen de aandachtsfunctionarissen betrokken worden.